THËNIE DHE URTËSI TË ARTA – 02

THËNIE DHE URTËSI TË ARTA – 02

0 462

1. “Një nga arsyet e pranimit të lutjes është njohja e Teuhidit dhe pranimi i padrejtësisë ndaj vehtes (po në errësirë ai (Junusi a.s.) tha se: “Nuk ka Zot pos Teje. Ti je i pastër, nuk ke të meta. Unë i bëra padrejt vetes!”) dhe ia pranoi.” – Shejh Dr. AbdulAziz et-Tarifi

2. “Robi nuk do të punojë derisa t’i jep përparsi fesë para epshit dhe nuk do të shkatërrohet derisa t’i jep përparsi epshit para fesë.” – Fudajl ibn Ajjadi, Allahu e mëshiroftë [El-Hilje, 3/27]

3. “Kush e ka shijuar lezetin e ibadetit për Allahun, gjithashtu do të shijojë lezetin e të çliruarit nga pasimi i egos dhe pasimi i njerëzve; E kush është i privuar nga e para, është i privuar edhe nga e dyta.” – Shejh Dr. AbdulAziz et-Tarifi

4. “Në mosprezencën tënde ata që të mbështesin janë shokët e vërtetë.” – Ali ibn Ebi Talib, radijAllahu anhu

5. Të gjitha shpellat janë të errëta, përveç shpellës (surja el-Kehf) në Kur’anin tonë, një dritë që shkëlqen mes dy xhumave. – Thënie nga selefi

6. “Gjumi i shpeshtë në [anën e majtë] është e dëmshme për zemrën për shkak të tendencës së organeve ndaj tij.” – Shejhul-islam Ibn Kajjim el-Xhevzije, Allahiu e mëshiroftë

Përktheu dhe përshtati: Amir Shabani

Burimi: albislam.com