THËNIE DHE URTËSI TË ARTA – 11

THËNIE DHE URTËSI TË ARTA – 11

0 262

1. “Nëse po shkon tek Allahu, mos e merr përshkrimin e shtegut të Tij, përveçse prej Tij.” – Shejh Dr. AbdulAziz et-Tarifi

2. “Mos u shoqëro vetëm se me ata që të ndihmojnë në përmendjen e Allahut.” – Ibn Mes’udi radijAllahu anhu

3. “Të mendosh mirë për Allahun është adhurim.” – Shejh AbdulAziz es-Sed’han

4. “Dimri është plaçka e adhuruesve.” – Omer ibn Hattab, radijAllahu anhu

5. “Vërtetë njeriu kur mëkaton privohet nga risku (furnizimi).” – Thënie selefësh

6. “Kush nuk dëshiron t’i ndërpriten veprat pas vdekjes, le ta përhape diturinë.” – Ibn Xheuzi, Allahu e mëshiroftë

7. “Ngjajshmëria mes sahabëve dhe tabiinëve është ngritja e mendjes, e fesë dhe e moralit.” – Shejh-islam Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë

Përgatiti: Amir Shabani

NUK KA KOMENTE

KOMENTO