Therja e deles apo pulës për shtëpi të re, para hyrjes në të për banim?!

Therja e deles apo pulës për shtëpi të re, para hyrjes në të për banim?!

0 2082


Pyetësi:

–          A lejohet që të theret dele apo pulë për shtëpinë e re, para hyrjes në të?

 

Përgjigje:

–          Nëse therësi beson se kjo dele apo kurban  e mbron nga xhinët, apo diçka e ngjashme me të, nuk lejohet, mirëpo nëse ther për familjen e tij dhe i mbledh fqinjët e tij si falënderim ndaj Allahut dhe përgatit drekë për ta, atëherë këtu nuk ka gjë të keqe dhe është një vepër dhe mënyrë e mirë për ta falënderuar Allahun, subhanehu ve teala, për këtë begati, mirëpo nëse ther pulë apo ndonjë kurban tjetër te themelet e shtëpisë apo pas mbarimit të saj,  nga frika prej xhinëve, ose beson se ky kurban i largon xhinët dhe se ka mundësi të arrijë diçka atëherë kjo llogaritet bidat[1] (risi) dhe si e tillë nuk lejohet.

Shejh AbdulAziz bin Baz –Allahu e mëshiroftë!-

Përktheu dhe përshtati nga arabishtja:

Mujdin Xh. Xhaferi

26/03/2013

[1] Therja apo kurbani është një adhurim (ibadet) që i bëhet vetëm Allahut të Lartësuar, nëse ky adhurim bëhet për dikën tjetër pos Tij, atëherë kjo vepër është prej bidateve që janë shirk.

Allahu i madhëruar thotë: Thuaj: “Namazi im, kurbani im dhe vdekja ime janë thjesht për All-llahun, Zotin e botëve. Ai nuk ka shok (nuk adhuroj tjetër). Me këtë (thjeshtësi të adhurimit vetëm për Zotin) jam i urdhëruar dhe jam i pari i muslimanëve (i pari që pranoj dhe bindem)! Andaj, ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd! (Keuther:2) (Maide: 161-163)

Gjithashtu ceket në hadithin që transmetohen nga Alij ibn Ebi Talib ku Pejgamberi salallahu alejh ve selem thotë: “Mallkimi qoftë mbi ata të cilët therin kurban për dikën tjetër pos Allahut”  (Muslimi:1978)

-Nëse therësi beson se ky kurban ka ndikim vetvetiu për largimin dhe mbrojtjen nga xhinët apo diçka e tillë, atëherë konsiderohet shirk I madh I cili nxjerr nga Islami.

-Nëse therësi beson se ky kurban është shkak për largimin e xhinëve apo mbrojtje prej tyre, konsiderohet shirk i vogël.

GJITHASHTU NË ALBISLAM