Turnetë e futbollit me para të lojtarëve?!

Turnetë e futbollit me para të lojtarëve?!

0 755

Pyetje: A lejohet pjesëmarrja në një turne futbolli në të cilin tubohen prej lojtarëve të holla dhe pastaj luhen tre xhiro dhe fituesit i jepet dhurata në fund; a është kjo prej kumarit të ndaluar?

Përgjigje: Garat sportive dhe të tjera, në të cilat pjesëmarrësit paguajnë të holla, apo për fituesit caktohen çmime, janë gara të ndaluara dhe besimtarit nuk i lejohet pjesëmarrja në to, as aprovimi i tyre, as ndihmesa e tyre në ndonjë formë. Nga këto gara përjashtohen ato që kanë kuptimin e përgatitjes për xhihad dhe garat e diturisë, që nxisin në përfitimin e njohurive të dobishme dhe në zhdukjen e injorancës. Forma e përmendur në pyetje është e ndaluar dhe është bixhoz dhe bast i ndaluar.

I Dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi ue selem, thotë: “Çmimi për fituesin lejohet në këto tre gara: në gjueti, garat e deveve dhe kuajve.” (Tirmidhiu, Nesaiu, Ebu Davudi dhe si të saktë e ka vlerësuar Albani në librin Sahih Ebu Davud).

Këto tre kategori garash kanë të bëjnë me artet e luftës, që janë baza e xhihadit. Disa dijetarë i kanë bashkangjitur edhe garat e Kuranit, hadithit dhe fikhut, në të cilat lejohet caktimi i shpërblimit.

Ibën Uthejminit i është parashtruar kjo pyetje: Në këto ditë jemi dëshmitarë të përgatitjeve për turne dhe kupa sportive, që i organizojnë disa klube. Në këto turne krejt ekipet paguajnë një shumë të hollash, ndërsa ekipi organizator blen kupën dhe dhuratat. Ekipi fitues e merr kupën ndërsa vendi i dytë dhe i tretë dhuratat tyre. Kërkojmë përgjigje Allahu ju shpërbleftë?

Përgjigjja: Nëse shpërblim e paguan dikush i tretë, që nuk është garues kjo nuk bën pjesë në bixhozin e ndaluar. Nëse shpërblimi është prej të hollave që i paguan garuesi, atëherë kemi të bëjmë me bixhoz të ndaluar për të cilin Allahu, subhanehu ve teala, thotë: “O besimtarë! Me të vërtetë, pijet alkoolike, bixhozi, idhujt dhe shigjetat e fallit janë vepra të ndyta nga punët e djallit. Prandaj, largohuni nga këto, me qëllim që të shpëtoni!” (Maide, 90).

Nëse ekipet që garojnë janë tre dhe dy ekipe e paguajnë shumën e pjesëmarrjes ndërsa ekipi i tretë nuk paguan dhe shpërblimin e merr fituesi edhe kjo formë nuk është e lejuar. I Dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi ue selem, thotë:  Çmimi për fituesin lejohet në këto tre gara: në gjueti, garat e deveve dhe kuajve. I Dërguari i Allahut këtë formë e ka përkufizuar vetëm me këto tre lloje garash, sepse ato kanë të bëjnë me xhihadin. Allahu është Dhuruesi i suksesit.

Nga arabishtja: Talha KURTISHI

Burimi; albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM