Unë bëj këmbim parash, e pastaj pres një kohë derisa sërish i këmbej, a lejohet kjo?!

Unë bëj këmbim parash, e pastaj pres një kohë derisa sërish i këmbej, a lejohet kjo?!

0 1101

Pyetje: Më ka ofruar një shok që të hy me të në tregti. Puna ime është kjo: Unë t’i këmbej paratë, p.sh. dollarë apo euro, e, pastaj pres një kohë të caktuar derisa të ngritet vlera e bankënotës, të cilën mëpastaj e këmbej prapë. A është kjo e lejuar?!

Përgjigje: Hamdin ia kushtojmë Allahut; Kjo lloj tregtie është sikur ajo e ndrrimit të arit me argjend, pra lejohet që të blesh ari me argjend, e pastaj të presësh derisa të ngritet çmimi i arit. Mirëpo kushti më i rëndësishëm në këtë lloj tregtie është et-Tekabud (që d.t.th shitësi e merr aty për aty menjëherë vlerën, kurse blerësi artikullin; Sh. P.), pra nëse e shet (këmben) një bankënotë (p.sh. e ndrron euron me dollarin, Sh. P.), atëherë është obligative që ndrrimi të bëhet aty për aty, pra dorë n’dorë, apo me atë çka e zëvendëson atë, përkatësisht me çka është ekuivalente, duke përcaktuar vlerën dhe shumën e gjithsecilës bankënotë në një tjetër llogari, dhe nuk lejohet të prolongohet kjo, ngase i Dërguari i Allahut, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, ka thënë:“Ndrrimi i arit me monedhë argjendi është kamatë, përveçse nëse jipet-mirret aty për aty”.[1]

Shejh Abdurrahman el-Berrak

Fetvaja me nr. 40,330, e dhënë më: 21.04.2012 në faqën e tij zyrtare

Nga arabishtja: Mirsim Maliqi

Burimi: albislam.com

[1] Shënon Buhariu në “Sahih” (2001, 2036, 2039), Muslimi në “Sahih” (2976), Ebu Davudi në “Sunen” (2910), Tirmidhiu në “Xhami” (1161), Nesaiu në “Es-Sunenul-Kubra” (5948, 5959), Ibën Maxhe në “Sunen” (2251, 2252), Ibën ebi Shejbeh në “Musanef” (21873), Ahmedi në “Musned” (160, 238, 305), Ibën Hibani në “Sahih” (5121, 5127), Bejhakiu në “Es-Sunenul-Kubra” (9737, 9738, 9739, 9760), e të tjerë, nga hadithi i Omer ibnul Hatabit, -radijallahu anhu!-. Sh. P.