VARGU I GJËEGJËZAVE FIKHORE (01)

VARGU I GJËEGJËZAVE FIKHORE (01)

0 278

1.    Është e ditur se kur një person i dhuron një personi tjetër një dhuratë, ai mund të zgjedh ta pranon apo ta refuzon dhuratën e tij; Mirëpo, çfarë thua për një rast e ka për detyrë (vaxhib) ta pranojë dhuratën?

 

PËRGJIGJJA: Ky është në rast kur nuk ka ujë, e një person i dhuron këtij ujë në momentin kur është koha për t’u falur, p.sh: ia dhuron një enë me ujë, në këtë rast ai detyrohet ta merr dhuratën, e të mos e refuzon, që të merr me të abdes. (Si dhe në raste të tilla të ngjashme me këtë)

 

2.    Një njeri e fal namazin e Fitr Bajramit dhe namazin e Kurban Bajramit në të njëjtën ditë, dhe që të dy namazet janë falur në mënyrë të rregullt, e jo kaza?

 

PËRGJIGJJA: Kjo ndodh në kohën e Dexhallit, ato ditë do zgjaten shumë, siç është shënuar nga Muslimi në hadithin e Dexhallit, ku thuhet: “E pyetëm: O i dërguar i Allahut: Sa do qëndrojë ai në tokë? Tha: Dyzet ditë; një ditë do jetë sa një vit, e një ditë sa një muaj, e një ditë sa një javë, e ditët tjera do jenë ditë të rëndomta si ditët e juaja. E pyetëm: O i dërguar i Allahut! Dita e cila do zgjatet sa një vit, a na mjafton në atë ditë namazet e një ditë? Tha: Jo! Ju e përcaktoni kohën e asaj ditë”. Pra, dita cila zgjat sa një vit, duhet vepruar në atë ditë atë që e veprojmë gjatë vitit.

 

3.    Është e ditur se xhemati në namaz duhet të qëndrojnë pas imamit. Por, çfarë thua për një xhemat i cili qëndron përballë imamit, dhe namazi i tyre është në rregull?

 

PËRGJIGJJA: Ky xhemat është që falet në Qabe, ku imami dhe xhemati qëndrojnë përreth Qabes, e xhemati i bije të qëndrojë në anën e kundërt të Qabes prej ku Imami falet, e Qabeja qëndron mes tyre.

 

4.    Është e ditur se sunet është që njeriu kur falet të lutet pasi ta ketë përfunduar teshehudin e fundit, e para selamit. Mirëpo, në një rast nuk preferohet për të që të lutet pasi të ketë kryer sexhden e fundit dhe para selamit?

 

PËRGJIGJJA: Kur njeriu të veprojë sexhden e harresës, në këtë rast nuk preferohet që ai pasi të ketë vepruar sexhdet e harresës të lutet, por jep selam menjëherë.

 

Autor: Muhamd ibn Abdurrahman el Arifi

Pjesa e pare

Përktheu: Shpend Zeneli
Burimi: albislam.com

 

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 29

0 198