VARGU I GJËEGJËZAVE FIKHORE (09)

VARGU I GJËEGJËZAVE FIKHORE (09)

0 285
  1. Një person ka mbathur dy meste, i nxjerr ato prej këmbëve, dhe më pas i mbath përsëri pa i larë këmbët apo pa marrë abdes, dhe lejohet ërsëri t’i mbajë meste?

PËRGJIGJJA: Ky njeri ka marrë abdes dhe i ka veshur mestet, më pas i ka zhvleshur duke qenë me abdesin e parë, dhe përsëri i ka veshur, ktij i lejohet t merr përsëri mes’h mbi to, ngase mes’h nuk i jipet mesteve që ka fillur t’i përdorë si meste, ose ka prishur abdesin e parë me të cilin ka mbathur mestet.

  1. Çfarë thua për një person të cilit në teshat e tija bije diç e pastër, megjithatë e detyrojmë që ta lajë menjëherë, por edhe i ndalohet ta mbajë në tesha?

PËRGJIGJJA: Ky është njeriu i veshur në ihrame, qoftë për haxh apo për umre, ai duhet ta pastrojë pjesën e ihrameve të tija në të cilën ka hedhur parfum.

  1. Një person merr hua nga një person tjetër, diç, me pajtimin e tij, nga vetëdëshira e tij, pa kompensim e as pagesë, kur ky i dyti deshi ta kthejë atë që ia kishte dhënë për hua, gjykatësi e ndalon derisa të merr pajtimin e atij që e ka marrë. Si mundet?

PËRGJIGJJA:  Ky person ka marrë hua nga një person tjetër një pjesë të tokës të papunuar, kështu që ai e kultivoi mbjelli në të që të korrë më pas e ta shet, pasi që të mbjellurat të janë pjekur, dhe është afruar koha e korrjes, e personi që ia ka dhënë huanë ia kërkon tokën në këtë moment, me çfarë dëmtohet personi i parë, kështu që nuk detyrohet t’ia kthejë deri sa të korrë të mbjellurat.

  1. Çfarë thua për një burrë të cilin sheriati e detyron që të mirëmbajë finansiarisht një grua, që as uk është bashkëshortja e tij e as që ata kanë lidhje familjare?

PËRGJIGJJA: Ky burrë ka një fëmijë, që ende është foshnje, dhe angazhon një grua e cila do i jep gji atij, në këtë rast prindi i fëmiut duhet ta shpenzon për atë grua, ushqimin e pijen që i nevojitet.

Autor: Muhamed ibn Abdurrahman el Arifi

Pjesa e nëntë

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 13

0 308