VARGU I GJËEGJËZAVE FIKHORE (11)

VARGU I GJËEGJËZAVE FIKHORE (11)

0 314
  1. Një burrë ka kryer marrëdhëniet intime me gruan e tij gjatë ditës në muajin Ramazan, dhe atë qëllimisht, dhe ky nuk detyrohet me shpagim, pos të kompensojë atë ditë të agjërimit?

PËRGJIGJJA: Ky ka udhëtuar me gruan e tij, por që të dy ishin agjërueshëm, dhe lejohet ata që ta ndërprejnë agjërimin shkaku i udhëtimit, kështu që ata kompensojnë këtë ditë që nuk e kanë agjëruar, për shkak të udhëtimit.

  1. Një njeri në namazin e tij ulet për teshehud katër herë, dhe namazi i tij është në rregull?

PËRGJIGJJA: Ky ka hyrë në xhami kur imami ka qenë duke e falur rekatin e dytë të namazit të akshamit dhe atë në teshehudin e dytë, e kur imami është ngritur në rekatin e tretë të akshamit, ngritet edhe ky dhe për këtë person ky rekat llogaritet të jetë rekati i parë, pasi që imami të jep selam ky ngritet dhe vazhdon rekatin e tij të dytë të namazit të akshamit, dhe më pas rekatin e tretë, kështu që ka vepruar katër teshehude në një namaz.

  1. Një musliman, i rritur, i shëndoshë në mendje, i lirë, ka shkuar për në haxh, për të parën herë në jetën e tij, ka kyer ritet e haxhit që të gjitha, megjithatë nuk i pranohet haxhi i tij, por detyrohet që të e përsërisë haxhin vitin tjetër?

PËRGJIGJJA: Ky person e ka prishur haxhin e tij me marrëdhënie intime me gruan e tij duke qenë me ihrame, para lirimit të parë, për këtë dispozita është e tillë; Haxhi i tij nuk është i pranuar, dhe detyrohet të therr kurban, t’i kryej gjitha ritet e haxhit, dhe të kompenson haxhin vitin tjetër.

  1. Është vetëm një person i cili trashëgiminë që la, nuk u takonte familjarëve të tij asgjë prej trashëgimisë, i cili nuk kishte borxh që do pengonte mos arritje e trashëgimisë tek ta!

PËRGJIGJJA: Ky është Muhamedi, sal-Allahu alejhi ve selem, i cili ka thënë: “Ne (pejgamberët) nuk trashëgohemi, atë që e kemi lënë është sadaka”. Shënon Buhariu. Për këtë familjarëve të tij nuk u takon asgjë prej trashëgimisë së tij.

Autor: Muhamed ibn Abdurrahman el Arifi

Pjesa e njëmbëdhjetë

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 29

0 198