VARGU I GJËEGJËZAVE FIKHORE (22)

VARGU I GJËEGJËZAVE FIKHORE (22)

0 303
  1. Dy persona japin zeqatin e tyre një njeriu të pasur, nga i pari pranohet dhënia e zeqatit dhe llogaritet e saktë, ndërsa nga i dyti nuk pranohet dhe nuk i lejohet t’ia jep?

PËRGJIGJJA: i pari i ka dhënë ato para duke menduar se është nga të varfërit, apo ka qenë i pasur, por prej atyre që janë angazhuar në tubimin e zeqatit. Ndërsa i dyti i ka dhënë pasuri të zeqatit për arsye të afërsisë farefisnore, e që nuk ka qenë meritor të merr zeqat.

  1. Çfarë thua për një gjë që lejohet të hahet por nuk lejohet të shitet?

PËRGJIGJJA: Ky është mishi i kurbanit, mund të hahet e të dhurohet, por nuk lejohet që të shitet apo të këmbehet me diç tjetër.

  1. Në një prej namazeve që këndohet me zë, imami lexon bismilahin me zë, dhe e ka patjetër. Si!

PËRGJIGJJA: Imami ka lexuar suren Neml, ku përmendet në ajete edhe bismilahi: “Ajo (letër) është nga Sulejmani dhe citon: “Me emër të Perëndisë, Mëshiruesit dhe Përdëllimtarit të Madh” Ajeti, 30.

  1. Para një namazi që falet pa zë, janë katër namaze që falen me zë. Cilat janë ato?

PËRGJIGJJA: Namazi pa zë është namazi i iqindisë ditën e xhuma.

Autor: Muhamed ibn Abdurrahman el Arifi

Pjesa e njëzet e dy

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 13

0 308