Vendimi mbi personin që shanë sahabët

Vendimi mbi personin që shanë sahabët

0 615

Pyetje: Cili është vendimi mbi atë që shanë sahabët?!

Përgjigje: Në qoftë se i shan sahabët për shkak të urrejtjes dhe armiqësisë që ka për fenë e tyre, atëherë ai është kafir, porse nëse i shanë për çështje personale të tyre, atëherë ky është i devijuar, pra ky veprim konsiderohet devijim, e, duhet t’i sqarohet atij kjo çështje, ngase ndoshta i pason qorrazi disa njerëz të prishur e të devijuar, e si pasojë u beson fjalëve të tyre. Pra, duhet të ua bëni të qartë njerëzve këtë çështje, e t’ua mësoni akiden, e t’ua shpjegoni atyre besimin e vërtetë.

Shejh Dr. Salih El-Fevzan1

Nga arabishtja: Mirsim N. Maliqi

Medine, 29.03.13

GJITHASHTU NË ALBISLAM