VEPRAT E NJERËZVE TEK VARREZAT!

VEPRAT E NJERËZVE TEK VARREZAT!

0 927

Veprat e njerëzve tek varrezat ndahen në tre lloje:
1. E lejuar; Vizita e varrezave për ta kujtuar ahiretin.

2. E shpikur (bidat); Synimi i adhurimit dhe afrimit te Allahu tek varrezat. Ndërtimi i xhamisë për falje të namazit, therrja e kurbanit tek varrezat me qëllim afrim tek Allahu. Urtësia e ndalesës: Ngase është vepër e xhahiljetit dhe e bidatqive.

3. Shirk(idhujtari): Të vepruarit e një vepre nga llojet e adhurimit(që i takojnë vetëm Allahut dhe askujt tjetër) për personin në varr. Si, psh: Lutja e personit në varr për largimin e sëmundjes, shtimin e pasurisë, prerjen kurbanit për të vdekurin me qëllim afrimi tek i vdekuri e jo për hirë të Allahut, etj.

Shejh Dr. Mustafa Murad Profesorë në fakultetin e Davetit në Ez’her

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 310