VEPRA QË TË SHPIEJNË NË XHENET

VEPRA QË TË SHPIEJNË NË XHENET

0 823

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 12 )

Veprat të cilat shpiejnë në Xhenet, janë:
1. Shqiptimi i shehadetit dhe puna sipas asaj që ai kërkon.
2. Mësimi i 99 Emrave të Allahut .
3. Leximi i Ajetul Kursi pas çdo farzi të namazit.
4. Dhënia e sadakasë.
5. Kujdesi për jetimin.
6. Ruajtja e gjuhës nga haramet.
7. Ruajtja e organit gjenital nga haramet.
8. Sabri, për shkak të humbjes së miqve apo fëmijëve.
9. Respekti i gruas ndaj burrit të saj.
10. Gruaja e cila vdesë gjatë nifasit (lehonisë).
11. Largimi nga mendjemadhësia.
12. Largimi nga tradhëtia.
13. Largimi nga borxhi.
14. Udhëheqësi i drejtë.
15. Njeriu që është i butë dhe i sjellshëm me të tjerët.
16. Njeriu i ndershëm edhe pse i varfur në pasuri.
17. Mëshira ndaj kafshëve.
18. Largimi i pengesave në rrugë.
19. Me ua falë gabimin të dobtëve.
20. Ai i cili kërkon Xhenetin dhe mbrojtjen nga Xhehenemi tre herë në ditë.

Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Ibën Abdullah es Sed’han

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com