VEPRAT E DITËS SË XHUMA

VEPRAT E DITËS SË XHUMA

0 363

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 56 )

Veprat e ditës së xhuma ndahen në tre pjesë:

1. Veprat para namazit të xhumasë. 2. Veprat pas namazit të xhumasë. 3. Veprat që mund të bëhen pas namazit ose para namazit të xhumasë.

 1. Veprat para namazit të xhumasë janë:
  a. Gusli (larja e tërë trupit).
  b. Veshja e rrobave më të bukura dhe më të mira.
  c. Parfymosja e trupit dhe rrobave.
  d. Shkuarja herët në namazin e xhumasë.
 2. Veprat pas namazit të xhumasë:
  Lutja në kohën e pranimit të lutjeve, ditën e xhuma deri në perëndim të diellit.
 3. Veprat që mund të bëhen pas namazit ose para namazit të xhumasë:
  a. Leximi i sures Kehf.
  b. Shpeshtimi i salavateve mbi pejgamberin, alejhi selam.

Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Ibën Abdullah es Sed’han

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM