VLERA E TEUHIDIT

VLERA E TEUHIDIT

0 516

Uthman ibn Afani, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu aljejhi ve selam, ka thënë: “Kush vdes duke e ditur fjalën La ilahe il Allah (Nuk ka Zot tjetër pos Allahut) hyn në xhenet.” Shënon Muslimi.

Kuptimi i përgjithshëm i hadithit

Vlera e teuhidit është aq saqë konsiderohet bazë dhe thelb i fesë, gjithçka tjetër ndërtohet mbi të, e jo që teuhidi të ndërtohet apo të jetë i ngritur mbi diç tjetër. Kush vdes me teuhid, ai ka vdekur me thelbin dhe bazën e fesë, për këtë teuhidi ka aq vlerë sa i jep të drejë njeriut që të hyjë në xhenet, e të fiton kënaqësinë e Allahut.

Kuptimi i teuhidit nuk përkufizohet vetëm se në shqiptimin e fjalëve pa ditur kuptimin e tyre, e pa të vepruarit sipas mësimeve të tij, për atë se feja është besim (akide) dhe dispozita (sheriat), e nuk arrihet shpëtimi në botën tjetër pos, nëse realizohen të dyjat se bashku.

Disa dobi të hadithit

  1. Vlera e teuhidit.
  2. Shpëtimi për atë që vdes me teuhid.
  3. Dituria mbi kuptimin e teuhidit është kusht i pranimit, dhe përfitimit prej tij në ahiret.
  4. Shpëtimi është lidhur ngusht me diturinë mbi teuhidit dhe të verpuarit sipas mësimeve të tij, e jo vetëm se shqiptimi me gojë.

HADITHI I KATËRT

DYZET HADITHE RRETH BESIMIT (AKIDES)

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM