Vonesa e shkuarjes në haxh, duke pasur mundësitë materiale dhe shëndetësore

Vonesa e shkuarjes në haxh, duke pasur mundësitë materiale dhe shëndetësore

0 914


Pyetje:

Çka është dispozita e lënies së haxhit nga një musliman i cili posedon mundësi materiale dhe shëndetësore për kryerjen e këtij obligimi?

Përgjigje:-Dispozita e këtij gjesti është thyerje e normave te Allahut, subhanehu ve teala, (haram), ngase Allahu thotë në Kur’an:

“Vizita e shtëpisë (Qabes) është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo”[1],

andaj nuk lejohet për një musliman që ta vonojë haxhin duke i pasur të gjitha mundësit për kryerjen e tij, por duhet qe ta kryej menjëherë, kjo është çka kërkohet, nëse ai person ka borxh, së pari e kryen borxhin, përveç nëse e lejojnë borxhdhënësit.[2]

Përktheu në shqip:

Ferid Ademi

Burimi në gj. shqipe: albislam.com

[1] Kuran- Sure Al-Imran, 97

[2] Burimi: Mexhmual fetava e shejh bin Bazit –Allahu e mëshirofët!-