Zgjedhja mes haxhit vullnetar dhe veprave bamirëse

Zgjedhja mes haxhit vullnetar dhe veprave bamirëse

0 310

Pyetje: Unë e kam kryer  haxhin disa herë, së bashku me fëmijët e mi. Këtë vit dëshirojmë të shkojmë në haxh përsëri, por jemi me dy mendime. Duam ta dimë se: A është më mirë ta kryejm haxhin vullnetarë apo paratë e haxhit vullnetarë t’i dhurojmë tek shtëpitë botuese për botimin e librave islam në gjuhë të ndryshme, në mënyrë që këto libra t’i shpërndajmë në vendet në të cilat nuk njihet fare islami, cila vepër është më e mirë në këtë rast sipas mendimit tuaj?

Përgjigje: Mundesh të zgjedhësh njërën nga këto dy vepra, ato të cilat i ceket ju në pyetje, kryerja e haxhit vullnetarë apo botimi dhe shpërndarja e librave.

Sidoqoftë, ne jemi të mendimit që botimi dhe shpërndarja e librave të dobishme është më me vlerë sesa kryerja e haxhit vullnetarë. Ngase, haxhi është shpërblim dhe interes i veçant për ty, kurse shpërndarja dhe botimi i librave është shpërblim dhe interes gjithëpërfshirës.

Prej Allahut vjen suksesi, përshëndetjet qofshin mbi të dërguarin tonë, familjen dhe shokët e tij.

Komisioni i përhershëm i fetvave. Fetuaja, nr. 22176

Antarët e komisionit: Dr. Salih bin Feuzan el Feuzan Abdullah Ibën Muhamed el Mutlak Abdullah Ibën Abdurrahman Ibën Gudejan Abdullah Ibën Ali er Rukban Ahmed Ibën Alij Sejr el Mubareki Abdulaziz Ibën Abdullah ibën Muhamed Alu Shejh.

Përktheu: Suad Shabani

Burimi: albislam.com