Arhiva DitoreSep 12, 2017

0 373

O Allah, më forco me fjalë të qëndrueshme, në këtë botë dhe në botën tjetër

اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

(Allahume thebitni bil kavli eth-thebiti fil hajati dunja ve fil ahirati)

Komentim i lutjes

Kjo lutje e bekuar është nxjerrur nga fjala e Allahut: “Allahu i forcon ata që besuan, me fjalë të qëndrueshme, në këtë botë dhe në botën tjetër”. Sureja Ibrahim, 27

Kjo lutje ka të bëjë me pyetjet që i bëhen muslimanit në varr, siç është në hadithin e Bera ibn Azib, Allahu qoftë i kënaqur prej tij,  i cili përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kur muslimani do pyetet në varr, dëshmon se nuk ka zot tjetër pos Allahut, dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, kjo njëherit është fjala e AllahutAllahu i forcon ata që besuan, me fjalë të qëndrueshme, në këtë botë dhe në botën tjetër”.”[1]

Për këtë i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, kur mbaronte varrimin e një xhenazeje, ndalej tek varri dhe thoshte: “Bëni istigfar për vëllain tuaj, kërkoni që të jetë i përqëndrueshëm nase ai tani pyetet”.[2]

Njashtu, kjo lutje përmban kërkimin nga Allahu për përqendrim në këtë botë kur ballafaqohemi me dyshime të udhëzohemi në bindje, kur ballafaqohemi me epshe të kemi vendosmëri të prerë për t’i dhënë përparësi asaj që e do Allahu i Madhëruar mbi epshin e nefsit e tekat e tija. E në ahiret gjatë vdekjes për t’u përqendruar në fenë islame, për një përfundim të mirë, e në varr gjatë pyetjeve të dy melaqeve për të dhënë përgjigje të sakta, kur t’i thuhet; Kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Kush është i dërguari yt?

Si kjo lutje e bekuar ka edhe shumë tjera të ngjashme, prej lutjeve të profetit, sal-Allahu alejhi ve selem, që janë prej aforizmave të tija të cilat ia dhuroi Allahu, prej atyre lutjeve;

O Allahu, unë kërkoj prej Teje kërkimin më të mirë, e lutjen më të mirë, shpëtimin më të mirë, veprën më të mirë, shpërblimin më të mirë, jetën më të mirë e vdekjen më të mirë dhe më përqendro”.[3]

Fjala e tij “më përqendro”. Është gjithëpërfshirëse, pra, kërkoi prej Allahut që ta përqendron në dynja, në varr, e në ahiret.

Sikur edhe lutja e të dërguarit, sal-Allahu alejhi ve selem, për Xherir ibn Abdullahun, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, “O Allah, përqendroje, dhe bëre atë të udhëzuar dhe udhëzues”.

Kështu që, kjo lutje është në pajtueshmëri me lutjet tjera profetike.

Përktheu nga gj.arabe: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

[1] E shënon Buhariu, 4699. Muslimi, 2871.

[2] E shënon Ebu Davudi, 3223. Ahmedi, f.129. Bejhakiu 4/56. Shejh Albani e vlerësoi hadithin autentik (sahih).

[3] Shënon Hakimi 1/25, dhe e vlerësoi autentik imam Dhehebiu u pajtua me të. Bejhakiu 1/348. Taberani 23/316.

0 546

Ka thënë dijetari i shquar Ibën El Uthejmin, Allahu e mëshiroft:

Dhikret e ardhura në tekstet sheriatike (dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes ) janë fortesë e fortifikuar dhe janë më të fuqishme se penda e jexhuxh mexhuxhit.
Për fatë të keq shumica e njerëzve nuk i njohin këto dhikre ose jan të shkujdesur e nuk i thonë ose i thonë pa koncentrim, e të gjitha këto janë mangësi.
Në qoftë se njerëzit i kishin përdorur në mënyr si e kërkojnë rregullat do të kishin shpëtuar prej shumë të këqijave dhe rreziqeve.

Burimi: Takimet e hapura me dijetarin Ibën El Uthejmin / albislam.com
Përktheu nga gjuha arabe: Abdusamed Selimi

NA NDIQNI NË