A ka dallim mes namazit të femrës dhe mashkullit?

A ka dallim mes namazit të femrës dhe mashkullit?

0 1535

Pyetje: A ka dallim në mënyrën e faljes së namazit mes burrit dhe gruas?

Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut…

Në origjinë qëndron se gruaja në të gjitha dispozitat e fesë është e njëjtë me të burrit, mbështetur në fjalën e të Dërguarit salallahu alejhi ue selem: “Gratë janë gjysmat e burrave” e transmeton Imam Ahmedi kurse hadithi është i saktë, pos nëse vjen ndonjë argument që i veçon ato me obligim të veçantë. Prej asaj që kanë përmendur dijetarët në lidhje me këtë temë janë:

–          Nuk ka ezan dhe ikamet për gruan, ngase për ezanin detyrohet të ngrit zërin , e gruaja nuk lejohet të ngrit zërin. Ibn Kudame, Allahu  e mëshiroftë ka thënë: “Në lidhje me këtë nuk dimë ndonjë kundërshtim” Libri Mugni 1/438.

–          E gjithë gruaja është avret në namaz pos fytyrës së saj, dhe atë mbështetur në fjalën e të Dërguarit salallahu alejhi ue selem: “Nuk e pranon Allahu namazin e gruas pos e mbuluar (gjithë trupin)”. Këtë hadith e transmetojnë pesë koleksionerët e hadithit. Ndërsa në lidhje  me mbulimin e këmbëve ka mendime të ndryshme[1], shih fusnotën!

–          Gruaja duhet ta mbledh veten gjatë rukusë dhe sexhdes në vend se të zgjerohet, se kjo gjë është që fsheh trupin e saj.

Neveviu ka thënë: Shafiu në librin “Muhtesar” ka thënë: Nuk ka dallim mes burrave dhe grave në veprat e namazit, pos se për gruan preferohet të bashkojë gjymtyrët e saj, të bashkojë barkun me kofshët në sexhde, që të jetë më e mbuluar dhe kjo preferohet për të edhe gjatë rukusë dhe gjatë gjithë namazit. Mexhmu’ 3/429.

–          Preferohet që gratë të falen me xhemat kur xhemati përbëhet vetëm prej tyre (pa burra), duke qenë imame njëra prej tyre, mbështetur në hadithin: I Dërguari salallahu alejhi ue selem ka urdhëruar Umu Verakna që të prijë në namaz familjarët e saj. Dhe gruaja ngre zërin me lexim nëse nuk e dëgjojnë burra që nuk i ka mahrem.

–          Lejohet që gratë të dalin prej shtëpive me burrat e tyre për namaz në xhami, mirëpo namazi i tyre në shtëpi është më mirë për ato, mbështetur në fjalën e të Dërguarit salallahu alejhi ue selem: “Mos i ndaloni gratë që të dalin në xhami, e shtëpitë për to janë më mirë”.

–          Imam Neveviu Allahu e mëshiroftë në librin Mexhmu’ 3/455 ka thënë: “Gratë dallohen në namazin me xhemat prej burrave në disa gjëra:

1-    Namazi me xhemat nuk kërkohet prej tyre ashtu siç kërkohet pre burrave.

2-    Aj e cila del imam qëndron në mes të safit.

3-    Gruaja qëndron pas burrit e jo në anën e tij, për dallim prej burrit.

4-    Nëse falen me burra, safet e fundit të tyre janë më të mira për to se të parat, e prej dobive që janë cekur më herët prej kësaj kuptohet ndalesa e përzierjes mes dy gjinive.

Shejh Muhamed Salih Munexhid

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi në gj. shqipe: albislam.com

[1] Për më shumë në lidhje me këtë çështje shiko përgjigjen  (http://www.albislam.com/namazi/1812-a-duhet-ti-mbuloje-femra-kembet-ne-namaz.html)