A lejohet pirja e birrave që nuk përmbajnë alkool?

A lejohet pirja e birrave që nuk përmbajnë alkool?

0 1131

Pyetje: A lejohet pirja e birrave që nuk përmbajnë alkool?

Përgjigje: elhamdulilah…

Në esencë çdo haje dhe pije është e lejuar përpos atyre që i ka ndaluar ligji islam siç është alkooli. Nëse një pije përmban lëndë dehëse atëherë është e ndaluar të konsumohet. Që këndej themi se birra d.m.th. pija e elbit, nëse konsumohet shumë dhe deh, atëherë nuk lejohet të pihet sepse është vërtetuar nga i Dërguari, salallahu alejhi ve selem duke thënë: “çdo gjë që deh është haram” (Buhariu). Aishja, radijallahu anha, transmeton se i Dërguari ka thënë: “çdo gjë që deh është haram, ajo që në masë të madhe deh, një grusht prej saj është haram.” (Tirmidhiu)

Muhamed ibën Salih elMunexhid

Përktheu: Agim Bekiri

Burimi; albislam.com