DEKLARATA PËRFUNDIMTARE E KONFERENCËS SË PARË E LIDHJES SË DIJETARËVE MUSLIMANË

DEKLARATA PËRFUNDIMTARE E KONFERENCËS SË PARË E LIDHJES SË DIJETARËVE MUSLIMANË

0 1109

28 Rebi’ul Evvel 1432h/3 Mars 2011-03-06

Në emër të Allahut Mëshiruesit Mëshirëbërësit

Falënderimi i takon Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, mbi familjen dhe shokët e tij…

Konferenca e parë e Lidhjes së dijetarëve muslimanë u mbajt në Istanbul në periudhën mes 27-28 Rebi’ul Evvel të vitit 1432h gjegjësisht më 2 dhe 3 Mars të vitit 2011. Pjesë morën mbi njëqind dijetarë dhe thirrës prej 35 shteteve.

Titulli i konferencës ishte Dijetarët dhe rimëkëmbja e Umetit dhe rreth temës bosht u mbajtën 5 sesione dhe u prezantuan 15 punime. Krahas këtyre sesioneve janë organizuar edhe katër tribuna rreth ndodhive në botën Islame dhe rreth kërkesave të popujve për reforma. Konferenca mbaroi me këtë Deklaratë që i drejtohet Umetit Islam.

Përmirësimi i gjendjes së Umetit është i ndërlidhur me përmirësimin e dijetarëve dhe sundimtarëve. Ata janë pushtetarët që kujdesen për çështjen e muslimanëve, që drejtojnë shtetet dhe u prijnë muslimanëve. Ringjallja e kuptimit të dijës edukuese në umetin Islam është obligim fetar dhe emergjencë shoqërore. Aty qëndron rruga më e shkurtër drejtë reformave dhe pikënisja themelore drejtë prosperitetit në të gjitha sferat.

  1.    Dijetarët rabbanijun (edukues) janë ata që duhet të realizojnë ripërtëritjen e dijës fetare, mbrojtjen e unitetit të muslimanëve, rrënjëzimin e vlerave Islame, mbikëqyrjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ashtu siç i ka kufizuar sheriati. Ata duhet ta udhëheqin Umetin Islam  në gjitha çështjet e tij.
  2.    Rimëkëmbja e Umetit Islam që e dëshmojmë sot realizohet dhe stimulohet nga botëkuptimi i përkryer i Islamit si fe, si dhe nga kuptimi i gjerë dhe gjithëpërfshirës i adhurimeve dhe veprave të mira. Atë e lëviz edhe besimi i shëndosh dhe sheriati tolerant. Për epërsinë e kësaj feje dëshmojnë  fjalët e shpalljes, fletët e historisë dhe qytetërimi Islam.
  3.    Umeti Islam sot duhet të jetë i vetëdijshëm për sfidat e mëdha me të cilat ballafaqohet dhe të cilat e pengojnë përparimin e tij drejtë prosperitetit dhe pozitës udhëheqëse. Me dituri dhe sunet ballafaqohet injoranca dhe bidatet. Fikhu (kuptimi) dhe përvetësimi i diturive janë armët me të cilat luftohen kurthet dhe komplotet e brendshëm dhe të jashtëm. Dituria bashkëkohore dhe përfitimi nga teknologjia moderne realizojnë zhvillimin e përgjithshëm dhe eliminojnë prapambeturin.
  4.    Vendimmarrësit (dijetarët punonjës dhe pushtetarët e mirë që i pasojnë dijetarët) e kanë për obligim të ndalojnë kolonializmin perëndimor dhe okupimet e huaja të shteteve muslimane. Ata duhet të angazhohen për kthimin e krenarisë dhe nderit të Umetit Islam duke e ngjallur kuptimin e xhihadit dhe duke e organizuar atë ne vendet legjitime. Aty bën pjesë edhe urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e liga pas të cilës duhet të zbatohet  dhe të madhërohet gjykimi me Sheriatin Islam. Allahu, subhanehu ue teala, thotë: “Gjykimi nuk i takon kujt, pos Allahut, e Ai urdhëroi të mos adhuroni tjetër vetëm Atë.” (Jusuf, 40).
  5.    Kërkojmë prej dijetarët e Ehli Sunnetit në çdo vend që të bashkohen në zbatimin e fesë, të janë të drejtë ndaj zullumqarëve dhe ndaj atyre të cilëve u bëhet padrejtësi, ti këshillojnë pushtetarët nëpërmjet instancave dhe organizatave ligjore, dhe nëpërmjet shoqatave fetare dhe shkencore të pavarura. Le ti shpalosin sistemet tirane dhe të korruptuara që shkelin të drejtat e njerëzve me heqje lirie pa aktakuzë dhe pa gjykim.
  6.    Umeti Islam me gjitha grupimet brenda tij e ka nisur rrugën e tij drejtë ndryshimit kah e mira dhe drejt realizimit të reformave. Nuk lejohet pengimi i tij e as vonimi i rezultatet e pritura. Këto kërkesa paqësore dhe të definuara, nuk konsiderohen rebelim ndaj pushtetarit të ligjshëm si dhe nuk është kundërvajtje fetare.
  7.   Kushtet momentale janë rast i volitshëm që Umeti të lidhet me dijetarët e tij, të realizohen reforma rrënjësore që nënkuptojnë gjykimin me Librin e Allahut dhe me Sunetin e të Dërguarit. Në Librin e Allahut dhe në Sunetin e Muhammedit është garancia e realizimit të drejtësisë shoqërore dhe të rregullimit të politikave arsimore, informative dhe ekonomike të Umetit.
  8.  Lidhja e dijetarëve  përshëndet sukseset e Umetit Islam në Tunizi dhe Egjipt dhe në vendet tjera të botës Islame. Ju kujtojmë se ndryshimi i vërtetë fillon në zemër duke u penduar tek Allahu, duke u kapur fortë për udhëzimin e Tij. Është detyrë e gjitha forcave politike dhe shoqërore të realizojnë reformat dhe të luftojnë korrupsionin në të gjitha format e tij. Ata duhet ta zgjedhin më të mirin të udhëheq me besnikëri duke mos e rritur namin me slogane boshe. Më i miri që duhet të angazhohet është i fuqishmi dhe besniku, porosit Kurani.

1Lidhja e dijetarëve muslimanë mbështet xhihadin e popullit libian për tu liruar prej sistemit të prishur dhe prej kryetarit të dalur prej Islamit. I këshillojmë me durim derisa të vjen fitorja dhe dita kur besimtarët do ti gëzohen fitores dhe ndihmës së Allahut.

Lidhja e dijetarëve alarmon rrezikun e zgjërimt shiit dhe mashtrimit pas sloganeve të tyre devijuese në shtetin e Bahrejnit dhe tjetërkund. E thërrasim Ehli Sunetin, popuj dhe udhëheqës, të realizojnë drejtësinë, të luftojnë zullumin të kapen për Librin e Allahut dhe për Sunetin e të Dërguarit, sal-lallahu alejhi ue selem.

Dijetarët e devotshëm në çdo vend janë referenca e Umetit në situatat e reja dhe Umeti duhet të lëviz sipas këshilave të tyre. Këshillimi (nasihati) është detyrë fetare dhe vepër e mirë. Banorët e Jemenit, Shamit dhe vendeve islame duhet të bashkohen pas fetvave që i japin dijetarët e tyre dhe organizatat fetare. Fjala e tyre duhet të respektohet.

Allahun e lusim t’u jep sukses muslimanëve, ti inspiron kah e drejta në fjalë dhe në vepra. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin, mbi familjen dhe shokët e tij ndërsa lutja jonë e fundit është Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve.

Përktheu Talha Kurtishi

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM