NJIHE FENË TËNDE – ( PJESA – 45 -)

NJIHE FENË TËNDE – ( PJESA – 45 -)

0 57

1 . Sa herë është përmendur emri i Allahut (Err Rrahman) në Kur’an?

– 1. 139 herë 2. 169 herë (e saktë) 3. 269 herë

 1. Sa sexhde gjenden në Kur’an ?

– 1. 5 Sexhde 2.10 Sexhde 3.15 Sexhde (e saktë).

 1. “Pasha Allahun do doja të vdisja njëzet vite më parë, sesa të jam prezent në këtë ditë”, kush e tha këtë fjalë gjatë luftës rreth deves?

– 1. Muavije ibn ebi Sufjani (e saktë) 2. Jezid ibn Muavije 3. S’ad ibn Muadhi 4. Ali ibn ebi Talib

 1. Cila është sureja në të cilën janë përmbledhur të gjitha ajetet që kanë të bëjnë me trashëgimin?

– 1. Sureja en Nisa (e saktë) 2. Sureja ali Imran 3. Sureja err Rra’d 4. Sureja el Kehf

 1. U sprovua me një sëmundje të rënd, sëmundje e cila i zgjati tridhjetë vite, mirëpo kurrë nuk u ankua, nuk e humbi shpresën në Allahun, as nuk tha uf. Kush është ai?

– 1. Ejubi alejhi selam (e saktë) 2. Imran ibn Husajni 3. Ebu Ubejde ibnul Xherrah

 1. Sahabiu i cili vdiq i fundit është..?

– 1. Hakim ibn Hizam 2. Amar ibn Jasir 3. Uthman ibn Medh’un 4. Ebu Tufejl ibn Amir ibn Uail el Lejthi (e saktë)

 1. Në cilën betejë ranë shehid: Zejd ibn Harith, Xhafer ibn ebi Talib dhe Abdullah ibn Reuaha?

– 1. Betejën e Bedrit 2. Betejën e Uhudit 3. Betejën e Hajberit 4. Betejën e Mu’tes (e saktë)

 1. Sahabija e cila vrau 9 luftëtarë pabesimtarë në betejën e Jermukut është…?

–  Safije bint Jezid

 1. Toka sa herë përmendet në Kur’an?

– 1. 108herë 2. 118herë 3. 128herë 4. 228herë (e saktë)

 1. Dy sahabij jetuan gjashtëdhjetë vite në xhahiljet(në pabesim) dhe gjashtëdhjetë vite në Islam, kush janë ata?

– 1. Amar ibn Jasir dhe Hakim ibn Hizam 2. Hakim ibn Hizam dhe Hasan ibn Thabit (e saktë) 3. Hasan ibn Thabit dhe Amar ibn Jasir

 1. Vdiq Usame ibn Zejdi në vitin…?

– 1. 54 Hixhri (e saktë) 2. 45 Hixhri 3. 55 Hixhri

 1. Në cilët sure përmendet emri i Jusufit, alejhi selam?

–  Në Suren En’am, Jusuf dhe Gafir

 1. Kush ishte sahabiu e cili e kishte parë Xhibrilin, alejhi selam, dy herë ?

– 1. Imran ibn Husajni 2. Abdullah ibn Abas 3. Xherir ibn Abdilah el Bexhelij 4. Harith ibn Nu’man (e saktë)

 1. Kush ishte infermierja e parë në Islam ishte..?

– Refide binti Sa’d

 1. Kush ishte sahabija të cilën e denuan pabesimtarët dhe ia ndaluan pirjen e ujit. Por, Allahu i zbriti asaj ujë prej qiellit që të pastrohet dhe të pijë ujë. Pas këtyre ndodhive, e pranuan islamin ata që e denuan?

– Sumeja binti Hajat

 1. Cila është pema e parë që Allahu e krijoi në tokë?

– 1. Palma e Hurmës 2. Fiqin 3. Ullirin (e saktë) 4. Pema e Zekumit

 1. Sa kohë të jetës së tij njeriu e kalon në gjumë?

– 1. Gjysmën e jetës së tij 2. Një të katërtën e jetës së tij 3. Një të tretën e jetës së tij(e saktë) 4. Një të tetën e jetës së tij

 1. Kush ishte halifja i cili e burgosi Imam Ahmedin?

– 1. Jezid Ibn Muavije 2. Muavije ibn ebi Sufjan 3. El Mu’tesim (e saktë)

Autor: Tarik ibn Muhamed Bazur’a

Nga arabishtja: Suad Burhan Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM