NJIHE FENË TËNDE(PJESA E KATËRT)

NJIHE FENË TËNDE(PJESA E KATËRT)

0 734

1.Në cilin vit u obligua kryerja e Haxhit?

1.Haxhi u obligua në vitin 9 Hixhrij.

2. Sa dyer i ka Xhehenemi?

2. Xhehenemi i ka 7 dyer dhe largësia e dyerve mes vete është sa ecja e një këmbësori i cili ecë në këmbë pa ia nda 70 vite.

3. Cili është dënimi që duhet t’i jepet sihribazit ose sihribazes sipas sheriatit islam?

3. Ekzekutimi.

4. Kush ka qenë koka e mynafikëve në kohën e Muhamedit ,- salallahu alejhi ve selem?

4. Abdullah ibën Seluli.

5. Kush është autor i librit – “El Xhamiu Es Sahih”-?

5. Imam Buhariu,- Allahu e mëshiroftë.

6. Ceki llojet e tavafit rreth Qabesë?

6. Kemi tre lloje të tavafit rreth Qabesë: 1. Tavaful Kudumi 2. Tavaful Ifadah. 3. Tavaful Veda.

7. Kush ka qenë më asket në mesin e sahabëve?

7. Ebu Dherr el Gifari,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

8. Cila është sureja në të cilën janë dy sexhde?

8. Sureja el Haxh.

9. Allahu ia fal shehidit mëkatet por diçka nuk i falë, cila është ajo që nuk ia falë?

9. Borxhin ndaj njerëzve.

10. Në cilin vit u obligua agjërimi?

10. Vitin e dytë hixhrij..

11. Cilat janë dy begatitë që shumica e njerëzve nuk ia dinë vlerën e tyre?

11. Shëndeti dhe koha e lirë.

12. Kush llogaritet Hoxha i islamit?

12. Hoxha i nderuar Ahmed bin Abdul Halim bin Tejmijeh (Ibn Tejmijeh).

13. Cili ishte grupi i parë i devijuar nga mendimet e Ehli Sunetit dhe Xhematit?

13. Havarixhët.

14. Sa palë krah i ka Xhibrili alejhi selam?

14. Xhibrili alejhi selam i ka 600 palë krah.

15. Kush ishte i pari i cili e mori nofkën -” udhëheqësi i muslimanëve-“(emirul mu’minin)?

15. Umer ibnul Hatabi,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

16. Cili ishte Pejgamberi që Allahu i foli sa ishte në dynja?

16. Musai alejhi alejhi selam.

17. Cili nga melekët është i obliguar për kujdesin dhe sjelljen e shiut?

17. Meleku Mikail.

18. Në cilin vit lindi dhe vdiq Muhamedi salallahu alejhi ve selem?

18. Lindi vitin 571dhe vdiq vitin 633.

19. Kush janë njerëzit të cilët do të ringjallen në ditën e gjykimit me qafat më të gjata?

19. Myezinët.

20. Cilat janë gratë më të bereqetshme ashtu siç ka ardhur në hadithe?

20. Ato të cilat kërkojnë pak mehër (dhuratë martesore e cila i takon gruas) në aktin martesor.

 

Burimi: albislam.com

Autor: Fet-hurr Rrahman Muhamed Hasan Xhemil

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

 

 

 

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 286

0 87