NJOHURI KURANORE – 08

NJOHURI KURANORE – 08

0 343

1. Sa herë është përmendur Ademi alejhi selam në Kuran!?

– Ademi alejhi selam është përmendur në Kuran 25 herë.

2. Si quhej gruaja e Firaonit!?

– Asija bint Muzahim

3. Kush është për qëllim në fjalën e Allahut; “Atë ia mësoi fuqiforti.” (Nexhm: 5)?

– Është për qëllim Xhibrili alejhi selam.

4. Në lidhje me kë zbritën këto ajete: “A më tregon atë që pengon një rob kur ai falet?” (El A’la: 9-10).

– Ebu Xhehlin.

5. Allahu i ka përmendur në Kuran pesë melaike me emrat e tyre, kush janë ata?

– Xhibrili alejhi selam, Mikaili, Haruti, Maruti dhe Maliku (roja i xhehenemit).

6. Sa ajete Kuranore posedon Xhuzi 27?

– 399 ajete.

7. Cili është ajeti më i shkurtër në Kuran!?

– Ajeti i parë i sures Ta’ha; “Ta Ha.” (Ta’ha; 1).

8. Cila sure fillon me dy lloje të bereqetit!?

– Sureja Tinë; “Pasha fikun dhe ullirin!” (Tinë; 1).

Ali Abdulkadir el Murejshid

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 162

0 248

NUK KA KOMENTE

KOMENTO