Arhiva DitoreJan 1, 2018

0 384

Shirk; është të bërit shok Allahut, pra krahasimi dhe barazimi i tjerëve me Allahun, xhele ue ala, në çështjet që i takojnë vetëm Allahut, dhe që është veqori vetëm e Tij, do të thotë drejtimi i tjetër kujt pos Allahut në ndonjë prej adhurimeve që i takon vetëm Atij, xhele ue ala.

Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Vërtet, Allahu nuk e falë atë që i bën shok(shirk) Atij, por ia fal mëkatet e tjera përveç shirkut kujt të dojë”.

Dijetari i shquar, Shejh Salih el Feuzan -Allahu e ruajtë, thotë: “”Nga ky ajet përfitojmë se Shirku (të bërit shok Allahut) është mëkati më i madh që bëhet ndaj Allahut, ku Allahu, xhele ue ala, na tregon në këtë ajet se nuk e falë atë që i bënë shirk Atij nëse i tilli nuk pendohet nga shirku. Ndërsa mëkatet tjera përveç shirkut, janë nën dëshirën e Allahut, nëse dëshiron Allahu e falë pa bërë pendim, ose nëse dëshiron e dënon atë. Një gjë e tillë na mëson për rrezikueshmërinë e shirkut dhe se, sesa i madhë është ky mëkat.

Dijetari el-Feuzan, vazhdon dhe thotë; Shirku është du llojesh, shirku i madhë dhe i vogël:

Shirku i madhë është: Krahasimi dhe barazimi i tjerëve me Allahun, xhele ue ala, në çështje që i takojnë vetëm Allahut, dhe që është veqori vetëm e Tij.

Ndërsa, shirku i vogël është: aajo që ka ardhur në argumentet e sheriatit që tregojnë se është shirk, mirëpo nuk arrin te shirku i madhë(siq është syefaqësia), shembull i shirkut të vogël: kur thotë njeriu: çka dëshiron Allahu dhe ti.

Dallimi mes shirkut të madhë dhe të vogël:

E para: Shirku i madhë i bënë të pavëlefshme të gjitha veprat, ndërsa shirku i vogël e bënë të pavëlefshme vetëm veprën e bërë(psh:nëse bëhet një vepër me syefaqësi,kjo vepër prishet nëse nuk është vepruar për hir të Allahut).

E dyta: Shirku i madhë është shkak që njeriu të qëndrojë përgjithëmonë në Xhehennem, ndërsa shirku i vogël nuk e obligon qëndrueshmërinë e përgjithëmonshme në Xhehennem.

E treta: Shirku i madhë e nxjerrë njeriun nga Feja (Islami), ndërsa shirku i vogël nuk e nxjerr nga Feja.

Transmeton Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i Dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ve selem, ka thënë: “Ai që vdes duke e lutur tjetër kënd pos Allahut do të hyj në Zjarr”.

Transmeton Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i Dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ve selem, ka thënë: ” Ai që e takon Allahun duke mos i bërë shoq (shirk) Atij në asgjë do të hyj në xhennet, ndërsa ai që e takon Allahun duke i bërë shoq (shirk) do të hyj në zjarr (xhehennem). Gjithashtu transmetohet se i Dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ve selem, ka thënë: “”Gjëja që më së shumti frigohem për ju është shirku i vogël, e pyetën çfarë është për qëllim? Ai, salAllahu alejhi ue selem! , tha: Syefaqësia.

Gjithashtu transmetohet se i Dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ve selem, ka thënë: thotë Allahu, xhele ue ala; ” Unë jam më i pavaruri që të më bëhet shok (shirk) mua, kush bënë një vepër dhe më shoqëron(shirk) Mua tjetër kënd me të, e lë atë dhe veprën e tij.”

Nga arabishtja; Artan Bajrami

Burimi: albisalm.com

0 372

1. Sa herë është përmendur i dërguari i Allahut, Musai alejhi selam në suren el Bekare!?

– Musai alejhi selam është përmendur në suren el Bekare gjithësej 11 herë.

2. Cili numër është përsëritur më shpesh në Kuranin Fisnikë!?

– Numri që më së shumti është përsëritur në Kuran është numëri një (1).

3. Sa ka zgjatur zbritja e Kuranit në Meke dhe në Medine!?

– Zbritja e Kuranit në Meke ka zgjatur 12 vite e 9 muaj e 13 ditë kurse në Medine ka zgjatur 9 vite e 9 muaj e 9ditë.

4. Sa herë e ka përmendur devotshmërinë Allahu në librin e Tij (Kuranin Fisnikë)?

– 252 herë gjithësej është cekur devotshmëria në Kuran.

5. Kush është përmendur në Kuran më shumë imani (besimi) apo kufri (mosbesimi)!?

– Gjithësej Imani dhe Kufri janë cekur në Kuran 17 herë, pra në numër rëndor janë cekur babarabartë.

Autor: Ali Abdulkadir el Murejshid

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com

0 56

HADITHI:

Abdullah ibn Mes’udi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thotë: Kam pyetur të dërguarin, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të: “Cili është mëkati më i madh tek Allahu? Ai më tha: “T’i bësh Allahut shok, e Ai të ka krijuar. I thashë: Është vërtet, shumë mëkat i madh, por pas tij cili? Tha: Ta mbysësh fëmiun tënd, nga frika se do ushqehet me ty. E pyeta: Pastaj cili? Tha: “Të bësh kurvëri me gruan e fqiut tënd.[1]

KOMENTI:

(T’i bësh Allahut shok) fjala e përmendur në hadith: (الند) ka për qëllim ortak e të ngjashëm.

(e Ai të ka krijuar)Vetëm Ai është i cili të ka krijuar, e si ka mundësi të konsiderosh të ngjashëm me të dikë prej krijesave. Adhurimi është e drejtë e Krijuesit të Lartmadhëruar, e jo e krijesave. Fjala e tij (Ai të ka krijuar), është një formë e përçmimit të shirkut (politeizmit), si mund të barazosh krijesën me Krijuesin, është një prej padrejtësive më të mëdha ndaj Allahut të Madhëruar.

Shirku është prej mëkateve më të mëdha, në përgjithësi.

Në vijim pas tij vije; vrasja e një personi pa të drejtë. Është një prej mëkateve të mëdha, Allahu thotë: “Kushdo që mbyt një besimtar me qëllim, ndëshkimi i tij është xhehennemi, në të cilin do të qëndrojë përgjithmonë. Dhe Perëndia është pezmatuar në të; e ka mallkuar dhe i ka përgatitur dënim të madh.” Sureja Nisa, 93.

Po ashtu thotë: “Mos mbytni atë që e ka ndaluar Perëndia, përpos me të drejtë (sipas gjykimit)! E, ai që mbytet pa të drejtë, trashëgimtarit të tij i kemi dhënë pushtet, por edhe ai mos ta teprojë në mbytje. Pra, ai është i ndihmuar (nga ligji dhe njerëzit).” Sureja Isra, 33.

Pra, vrasja e njerëzve me pa të drejtë është prej mëkateve më të mëdha pas shirkut, e vrasja e një të afërmi është vrasje edhe më e madhe, që nëse njeriu e vret një të afërm të tijin ka vepruar dy krime: i pari ka vrarë njeri pa të drejtë dhe e dyta ndërprejra e lidhjeve farefisnore, e dëmtimi i të afërmit. Nëse njeriu e vret prindin, apo fëmijën e tij, vëllain apo një të afërm të familjes, padyshim është një prej vrasjeve më të mëdha, edhe pse të gjitha vrasjet pa të drejtë janë harame të mëdha, por që vrasja e një të afërmi është më e rëndë, posaçërisht nëse kësaj vrasje i është shoqëruar një bindje e shëmtuar (nga frika se do ushqehet me ty), është një bindje e keqe ndaj Allahut të Madhëruar, njejtë sikur që në kohën e injorancës i mbysnin fëmijët e tyre nga frika e varfërisë.

(Të bësh kurvëri me gruan e fqiut tënd) Kurvëria është haram, Allahu thoë: “Dhe, mos iu qasni kurvërisë, se ajo është shfrenim dhe rrugë e shëmtuar!.” Sureja Isra, 32.

Por, të bësh kurvëri me gruan e fqiut është mëkat edhe më i rëndë, sepse fqiu të ka besuar dhe të ka marrë për fqinjësi, e nëse ti e tradhton në familjen e tij, është prej mashtrimeve më të mëdha, Allahu na ruajttë.

(të bësh kurvëri) në këtë hadith marrin pjesë të dy palët, dhe se secili prej tyre kanë qenë në pajtim për të bërë kurvëri, e kështu që ti ke prishur raportin e gruas me burin e saj, dhe ke nëpërkëmbur nderin e tij, e që është dashtur që të mbrosh nderin e fqiut sikur që ruan nderin tënd, të mbulosh të metat e fqiut sikur që ruhesh nga të metat e tua, sepse është fqinj i joti dhe ka të drejtë që të kujdesesh për të e ta nderosh, të sillesh mirë me të, e ta mbrosh atë nga çdo lloj dëmi, kjo është prej të drejtave të fqinjësisë.

Autor: Salih ibn Feuzan el Feuzan

HADITHE MBI MORALIN DHE ETIKËN TË PËRMBLEDHURA NGA LIBRI (BULUG EL MERAM)

HADITHI I DYTË

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

[1] E shënon Buhariu me numër, 4477. Dhe Muslimi me numër, 86.

NA NDIQNI NË