A bën të therë kurban për prindërit e mi të vdekur?

A bën të therë kurban për prindërit e mi të vdekur?

0 806

Pyetje: A bën të therë kurban për prindërit e mi të vdekur?

Përgjigjje: Falënderimi i takon Allahut…

Shejh Muhamed ibn Uthejmin Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Në origjinë therja e kurbanit është e ligjësuar për të gjallët, sikur që ka vepruar i Dërguari, salallahu alejhi ue selem, dhe shokët e tij që thernin për vete dhe familjarët e tyre, ndërsa atë që e mendojnë disa që veçojnë therjen vetëm për të vdekur nuk ka bazë.

Therja e kurbanit për të vdekur është tre llojesh:

1-Që të therë për të vdekurit së bashku me të gjallit, sikur të therë njeriu për veten tij dhe për pjesëtarët e familjes së tij, e bën nijet të gjallit e të vdekurit prej tyre (kjo është e lejuar), baza e kësaj është që i Dërguari salallahu alejhi ue selem ka therur për veten e tij dhe familjarët e tij, e prej tyre ka pasur kush ka qen i vdekur që më herët.

2-Të ther për të vdekurit pasi që ta kenë lënë porosi, e për ta realizuar këtë, kjo është obligative pos nëse nuk ka mundësi ta bëjë, Allahu thotë: “Kush bën ndryshimin e tij pasi që ta ketë dëgjuar (ditur) atë, mëkati për te u takon atyre që ndryshojnë. All-llahu dëgjon dhe di”. Bekare 181.

3-Të therë për të vdekurit vullnetarisht, veçmas prej të gjallëve, sikur të ther për babanë e tij një kurban, apo për nënën e tij një kurban, kjo është e lejuar, dijetarët e medhhebit hanbeli e kanë përmendur këtë se shpërblimi i arrin të vdekurit dhe është i dobishëm për të duke marrë për analogji sadakanë që jepet për të.

Mirëpo, veçimi i të vdekurit më kurban nuk e konsiderojmë sunet, ngase i Dërguari salallahu alejhi ue selem  nuk ka therë për asnjë prej të vdekurve të tij në veçanti, nuk ka ther për axhën e tij Hamza që ishte prej të afërmve të tij më të dashur, as për fëmijët e tij të cilët vdiqën, tre nga vajzat dhe tre fëmijë të vegjël, e as për gruan e tij Hadixhen që ishte prej grave më të dashura tek ai, e as që është cekur nga një prej shokëve të tij të ketë therur për ndonjë të vdekur.

Po ashtu është gabim atë që veprojnë disa njerëz që therin për të vdekurin në vitin e parë të vdekjes, dhe kanë bindje se nuk lejohet pjesëmarrja në të, apo të therin për të vdekurin e tyre vullnetarisht apo për të realizuar porosinë e tyre e nuk therin për veten e për familjarët e tyre (të gjallë), po ta dinin se njeriu nëse ther prej pasurisë së tij për veten dhe familjen e tij, i përfshinë të gjallit e të vdekurit nuk do ta ndryshonin atë me këtë vepër të tyre”.

Libri “Dispozitat e kurbanit dhe therjes”

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com