Bërja e mevludit me qëllimin e davetit (thirrjes) në islam!

Bërja e mevludit me qëllimin e davetit (thirrjes) në islam!

Pyetje: Nëse dikush na thotë: Festimi i mevludit të lindjes së pejgamberit, alejhi selam, është prej metodave dhe mjeteve të thirrjes islame, si duhet t’i përgjigjemi kësaj dileme!?

Përgjigje: I themi: Si ka mundësi bidati me qenë metodë e thirrjes islame. Një gjë të tillë e kundërshton vetë fjala e Pejgamberit, alejhi selam, ku thotë: “Çdo bidat shpie në humbje (devijim).”

Dhe devijimi apo bidati nuk ka mundësi me qenë mjet apo metodë e thirrjes islame drejtë udhëzimit të vërtetë.

Metoda dhe mjete të thirrjes islame ka shumë, mirëpo ato nuk kanë të bëjnë aspak me këtë festë (mevludin) të bidatit.

Ngase, nëse thirrësat synojnë depërtim në davet përmes këtij bidati, atëherë njerëzit mbjellin në zemrat e tyre se ky bidat qenka pjesë përbërese e dinit të Allahut (sheriatit islam). Me këtë veprim, neve po na bjen se po i thërrasim njerëzit drejt veprave të shpikura (bidateve).

Përshëndetjet tona qofshin mbi të dërguarin tonë, Muhamedin, sal-Allahu alejhi ue selem, mbi familjen dhe shokët e tij.

Allahu e dinë më së miri.

Shejh Muhamed Ibn el Uthejmin, Allahu e mëshiroftë.

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com