BESIMI NË MUXHIZET E PEJGAMBERËVE

BESIMI NË MUXHIZET E PEJGAMBERËVE

0 749

Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Secilit prej profetëve i është dhënë mrekulli të cilat i anë besuar njerëzit, ajo që më është dhënë mua është shpallja prej Allahut, e shpresoj që të jemë me më tepër pasuar ditën e Kiametit.” Buhariu dhe Muslimi

Kuptimi i përgjithshëm i hadithit

Prej mëshirës së Allahut mbi robërit e Tij është se dërgoi profetë tek ta, për t’i ftuar në adhurimin e Tij, prej mëshirës së Tij mbi ta është se përkrahu profetët me mrekulli që tregojnë për vërtetësinë e profetësisë së tyre, pra, mrekulli është shenjë e vërtetësisë së pejgamberllëkut, është argument i dërgimit prej Allahut, po të mungonte mrekullia tek një profet, populli i tij do kishte arritur ta përgënjeshtrojnë, dhe do arrinin të tjerët të thirrnin se janë profetë, pa kërkuar argument për vërtetësinë e tij.

Në këtë hadithi  dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, na rrëfen  se të gjithë profetët erdhën tek popujt e tyre me argumente që vërtetojnë se janë profet. Dhe se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, posedon argumentin më të madh, me çfarë shpreson të jetë me më tepër pasues, profetët e mëhershëm erdhën me argumente të dukshme që kanë përfunduar me kohën e tyre, sikur që është mrekullia e ndarjes së detit për Musain, e cila ka përfunduar pasi që ka ndodhur, e cila është transmetuar më as tek ata të cilët nuk e kanë parë me sy e që nuk e kanë përjetuar, përkundër mrekullisë më të madhe (Kuranit Fisnik) që është një mrekulli e pafund, është një argument i gjallë e prezent, sfida e tij ende vazhdon, në çdo kohë dalin mrekullit e tija gjë që ua mbyll gojat kritikëve.

Dobi nga hadithi

  1. Muxhizet janë argument që tregon për profetësinë.
  2. Secili profet kishte muxhizen e vet tek populli i tij, që argumenton vërtetësinë e tij.
  3. Mrekullia më e madhe e Muhamedit, alejhi selam, Kurani.
  4. Prej mrekullive më të mëdha prej mrekullive të profetëve mrekullia e Muahmedit, alejhi selam, Kurani.
  5. Mrekullitë e profetëve janë mrekulli konkrete që kanë përfundu me vdekjen e tyre.
  6. Realizimi i dëshirës së të dërguarit, alejhi selam, të jetë njeriu me më shumë pasues.

HADITHI I NJËZET E TETË

DYZET HADITHE RRETH BESIMIT (AKIDES)

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM