FUQIA ABSOLUTE E ALLAHUT

FUQIA ABSOLUTE E ALLAHUT

0 637

Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell e thotë: një rabin erdhi tek i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, e i tha: O Muhamed! Allahu vendos qiellin në një gisht, dhe tokën në gishtin tjetër, malet në një gisht, e lumënjtë në një gisht tjetër, e gjithë krijesat tjera në një gisht tjetër. E më pas i thotë dorës së Tij: Unë jam Sundimtari. I dërguari i Allahut i buzëqeshi e tha: “(Hebrenjt) nuk e njohtën si duhet Allahun.” Buhariu dhe Muslimi.

Kuptimi i përgjithshëm i hadithit

Njeriut i duket shumë madhështore kur sheh fuqinë e shumë ndryshimeve natyrore si “erra e fortë”, “tërmetet” “vullkanet”, krahason fuqinë e tyre kur flet për shkatërrimin masiv në tokë, në njerëz dhe në jetë në përgjithësi. Por, për shkak preukipimit të tepërt të tij me fuqitë e dukshme të natyrës  harron fuqinë reale e cila lëviz çdo fuqi të tillë, ajo është fuqia e Allahut të Lasrtësuar i Cili posedon qeverisjen e gjërave në qiell e në tokë.

Përkujtimi i kësaj fuqie nuk është për t’i trishtuar njerëzit nga Zoti, por, për të mbjellur madhështinë e Tij në zemrat e tyre, madhështi e cila dhuron dashuri, e ndihmon në adhurim dhe falënderim të dhuntive. I dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, pohoi fjalët e rabinit rreth fuqisë së Allahut, se si Ai me fuqinë e Tij i vendos qiejt e mëdha në gishtin e Tij, tërë tokën me gjithë gjerësinë dhe peshën e rëndë të saj e vendos në një gisht, malet e larta i vendos Allahu që të gjitha në një gisht, drunjët e lumenjtë e gjata, e gjithë krijesat tjera, të shumtë e të ndryshëm i vendos Allahu në një gisht. Cila fuqi mund të jetë më e madhe se fuqia e Allahut ! Cfarë fuqie është fuqia e Allahut ! Pas gjithë kësaj si mund që njerëzit të bëjnë mëkate, si mund që njeriu ta mohon, padyshim se butësia e Tij është shumë e madhe për robërit e Tij.

Dobi nga hadithi

  1. Pohimi i fuqisë së Allahut, dhe madhështisë së Tij.
  2. Obligueshmëria e madhërimit të Allahut.
  3. Pohimi se Allahu posedon gishtërinjë, pa i ngjasuar ato dhe pa i shpjeguar menyrën e tyre.
  4. Pohimi i dorës së Allahut, pa ngjasim dhe pa pyetur se si.
  5. Pohimi i cilësisë së të folurit për Allahun.
  6. Pranimi nga ithtarët e Librit lajmet e vërteta që ata i rrëfejnë.

HADITHI I KATËRMBËDHJETË

DYZET HADITHE RRETH BESIMIT (AKIDES)

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM