Kryerja e haxhit Ifrad, duke mos kryer umre më herët?

Kryerja e haxhit Ifrad, duke mos kryer umre më herët?

0 775

Pyetje:

Nëse një person e bën haxhin ifrad dhe nuk ka bërë umre më herët, po ashtu pas haxhit nuk mund të bëj umre dhe kthehet ne shtëpi te familja e tij, pra a konsiderohet në këtë rast haxhi i tij i saktë?

Përgjigje:

Po, haxhi i këtij personi është i saktë dhe falënderimi i takon Allahut të madhëruar, nëse nuk ka bërë umre më herët e bën umren pas haxhit kurdo që i lehtësohet atij për kryerjen e umres, mirëpo nëse ka bërë umre më pare atëherë sërish themi falënderimi i takon Allahut te madhëruar ngase umreja është një herë në jetë po ashtu haxhi është një herë në jetë, ndërsa herëve tjera janë nafile (vullnetare).[1]

Shejh AbdulAziz bin Baz –Allahu e mëshiroftë!-

Përktheu: Ferid Ademi

Burimi: albislam.com

[1] Burimi: ”Fetava Nur aled-derb” e shejh Bin Bazit –Allahu e mëshiroftë!-