NJIHE FENË TËNDE – ( PJESA – 46 -)

NJIHE FENË TËNDE – ( PJESA – 46 -)

0 895
 1. Sa vite burgim e dwnoi Mu’tesimi Imam Ahmedin?

– 28 muaj.

 1. Sa eshtra futen në lëvizje kur njeriu është duke ecur?

–  86eshtra.

 1. Sa muskuj futen në lëvizje kur njeriu është duke ecur?

– 337muskuj.

 1. Kur vdiq Fatimja, vajza e Muhamedit alejhi selam?

– Në vitin 11 Hixhri.

 1. Kur lindi Imam Maliku ?

– Lindi në vitin 93 Hixhri.

 1. Sa kilometra ka mundësi të ecë deveja duke mos pirë ujë?

– 400 km (e saktë)

 1. Kur u bë obligim agjërimi i Ramazanit?

– Në vitin 2 Hixhri.

 1. Në cilin vit ndodhi shpifja ndaj Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të?

– Në vitin 6Hixhri.

 1. Sa muskuj futen në lëvizje kur njeriu është duke folur?

– 44muskuj.

 1. Pejgamberi i cili u përmend më së shumti në Kur’an është Musai alejhi selam, u përmend gjithsej…?

– 131herë.

 1. Në cilën sure gjendet tregimi mbi Xhalutin dhe Talutin?

– El Bekare.

 1. Është përmendur hunda në Kur’an vetëm njëherë, në cilën sure është përmendur hunda?

– Suren el Maide (shiko ajetin 45).

 1. Kush është sahabiu që imani i tij peshon më shumë sesa imani i krejt umetit?

– Ebu Bekr es Sidik.

 1. Në cilën sure Allahu përmend rrëfimin mbi shpifjen ndaj Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të?

– Në suren Nurë.

 1. Cila sure i është lexuar për herë të parë mbretit Nexhashiut?

– Sureja el Merjem.

 1. Në cilin vend do të zbres kohëve të fundit të kësaj bote (ardhjes kiametit) Isai alejhi selam?

– Damask.

 1. Sa do të qëndrojë në tokë Dexhalli?

– 40ditë.

 1. Cili muskul në trupin e njeriut është më i forti?

– Zemra.

 1. Në cilën sure përmenden pesëmbëdhjetë emra prej emrave të bukur të Allahut?

– Suren el Hashr.

 1. Allahu në një hadithë Kudsij thotë: ”Nëse e sprovoj robin Tim duke ia marrë dy gjëra më të dashur të tij dhe ai bën sabër, Unë ia kompenzoj ata me Xhenet, për çka është për qëllim?

– 1. Dy vajzat e tij 2. Dy këmbët e tij 3. Dy veshët e tij 4. Dy sytë e tij (e saktë)

Autor: Tarik Ibn Muhamed Bazur’a

Nga arabishtja: Suad Burhan Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM