ZBRITJA E ISAIT, ALEJHI SELAM

ZBRITJA E ISAIT, ALEJHI SELAM

0 976

Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Betohem në dorën e të Cilit është shpirti im, jo shumë arg do zbret mes jush Isai i biri i Merjemes, do gjykojë njerëzit me drejtësi, do të thyejë kryqin, do të vrasë derrat dhe do të heqë xhizjen. Do të ketë bollëk parash dhe askush nuk do të pranojë të marrë prej saj.” Shënon Buhariu dhe Muslimi

Kuptimi i përgjithshëm i hadithit

Njerëzit nuk kanë ra në mospajtime për një profet siç është rasti me Isain, alejhi selam. Feja çifute e fyen atë me fyrjet me të mëdha, feja e krishtere e ritën atë dhe e tepruan saqë supozuan se është zot. Sa i takonë fesë islame, ajo qëndroi në mes, e madhëroi atë po njëkohësisht edhe mohoi fjalët e çifutëve, pa tepruar siç vepruan të krishterët, por thuhet: ai është rob dhe i dërguari i Allahut.

I dërguari Muhamed, sal-Allahu alejhi ve selem, në këtë hadith sqaroi  se Isai, alehi selam, do zbret pak para fundit të botës, që të jetë një argument për tre fetë. Urtësia e zbritjes së tij pak para Kiametit, e jo edhe më herët, është se kjo kohë do veçohet me dije të pakët e të rrallë, me injorancë të tepërt dhe të përhapur, e nu do ketë më primar e më ambicioz për të bartur përgjegjësinë e ringjalljes së fesë, se sa Isai alejhi selam, për arsye të vlerës së tij të madhe dhe pozitës së tij të ndershme, pasi që ai u ngrit në qiell dhe nuk vdiq, e që tre fetë kanë mospajtime rreth tij, e nuk do ketë njeri më të drejtë që do gjykojë mes tyre, do gjykon për vërtetësinë e fesë islame, dhe pavlefshmërinë e feve tjera, do thyen kryqin që është një fakt praktik i bindjeve të kota të krishterëve rreth kryqit, do e mbyt derrin për të treguar kotësinë e fesë së krishterë të cilët e lejuan, do e tërheq tatimin për ithtarët e librave, prej çifutëve dhe të krishterëve për të treguar pajtueshmërin e tij me fenë islame në raport me ta. Kështu që Allahu do i mjafton njerëit me të, e do shtohen bereqetet në tokë, shtohen mirësitë, Allahu do mbjell kënaqësinë në zemrat e njerëzve, nga ku do ritet besimi në shpirtrat e tyre, do ec i pasuri me mallin e tij për sadakë, e nuk do gjen kush do e pranojë.

Dobi nga hadithi

  1. Zbritja e Isait para ditës së Kiametit është prej gjërave të konfirmuara të besimit.
  2. Do gjykon tek njerëzit me sheriatin e Muhamedit, alejhi selam.
  3. Do zhvlerëson fenë e krishterë.
  4. Do zhvlerëson fenë çifute.

HADITHI I NJËZET E NËNTË

DYZET HADITHE RRETH BESIMIT (AKIDES)

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM