Arhiva DitoreAug 12, 2017

0 153

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 57 )

Shkaqet e shtimit të imanit;

 1. Kërkimi i diturisë, Allahu i madhëruar, thotë; “Me të vërtetë, Allahut i frikësohem vetëm të dijshmit prej robërve të Tij.” (Fatir; 28 ).
 2. Leximi i Kur’anit duke i medituar dhe kuptuar porositë e tij. Allahu i madhëruar, thotë; “Me të vërtetë, ky Kur’an udhëzon kah ajo që është më e drejtë dhe i sihariqon besimtarët që punojnë vepra të mira, se ata, me të vërtetë, do të kenë shpërblim të madh.” (Isra; 9 ).
 3. Njohja e emrave të bukur të Allahut dhe cilësive të Tij të larta, si dhe adhurimi i Allahut përmes asaj njohje.
 4. Meditimi rreth jetës së pejgamberit, salAllahu alejhi ue selem.
 5. Meditimi rreth jetës së selefus salih (të parëve tanë të ndershëm).
 6. Meditimi rreth mirësive të Fesë së Allahut.
 7. Meditimi rreth krijimtarisë së Allahut, psh. rreth krijimit të maleve, qiejve, etj.
 8. Shpeshtimi i adhurimeve të ndryshme vullnetare, siç janë; namazet vullnetare, lëmoshës, agjërimi vullnetarë, umreja, lutja, përmendja e Allahut, mbajtja e lidhjeve farefisnore, kërkim falja, etj.
 9. Kujdesi ndaj adhurimeve të zemrës, siç janë; Frika, përulja, dashuria, shpresa, mbështetja(tevekuli), etj.
 10. Bamirësia ndaj robërve të Allahut.
 11. Thirrja në rugën e Allahut me urtësi dhe këshillim të mirë.
 12. Urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja me aq mundësi që ke.
 13. Shoqërimi me njerëz të dobishëm.
 14. Largimi nga shoqëria e keqe.
 15. Mosteprimi në të folur, në ushqim dhe në fjetje.
 16. Ulja e shikimit nga harami.
 17. Mosshpresimi në atë që është në duart e njerëzve (në pasurinë apo pushtetin e tyre).
 18. Thënia e të vertetës.
 19. Të shikuarit në atë i cili është më i fortë në Fe.
 20. Të shikuarit në atë i cili është më i dobët në çështjet e dunjas.

Muhamed Ibrahim el Hamed

nga arabishtja; Suad Shabani

0 142

Pyetje: Ishim në haxh unë dhe gruaja ime me një kompani e cila organizonte shkuarjen në haxh, dhe udhëheqësi i kompanisë na tha se lejohet fjetja jashtë Minës, duke pasur paraysh turmat e mëdha të njerëzve dhe vështirës që gjenden brenda Minas. Në kaluam netët dhe fjetëm jashtë Minës, a obligohemi diç për t’u kompenzuar veprimi i tillë apo jo!?

Përgjigje: Nëse mosfjetja jote dhe e gruasë tënde në Mina ka ndodhur si shkak i mospasjes vend aty për të fjetur, ju nuk obligoheni asgjë për të kompenzuar.

Themi një gjë të tillë duke u bazuar në Kur’an dhe Sunet: Allahu i madhëruar, thotë: “Allahu nuk ngarrkon askë përtej mundësisë(fuqisë) që ka.” (El Bekare: 286).

Transmetohet nga Ebu Hurejra, se I dërguari i Allahut, Muhamedi, alejhi selam, ka thënë; “Nëse ju urdhëroj për ndonjë gjë, atëherë mundohuni ta kryeni atë aq sa keni mundësi.” (Buhariu dhe Muslimi).

Prej Allahut vjen suksesi, përshëndetjet qofshin mbi të dërguarin tonë, familjen dhe shokët e tij.

Komisioni i përhershëm i fetvave. Fetuaja, nr. 23761

Antarët e komisionit: Dr. Salih bin Feuzan el Feuzan Abdullah Ibën Muhamed el Mutlak Abdullah Ibën Abdurrahman Ibën Gudejan Ahmed Ibën Alij Sejr el Mubareki Abdulaziz Ibën Abdullah ibën Muhamed Alu Shejh(Kryetarë i komisionit) Muhamed Ibën Hasen Alu Shejh Abdullah Ibën Muhamed Ibën Hunejn

Burimi: albislam.com

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

NA NDIQNI NË