Hutbe

Hutbe

0 1373
Nëse nijeti (qëllimi) i robit të Allahut është i mirë gjatë kryerjes së veprave dhe përmes veprave synon përfitimin e kënaqësisë së Allahut dhe...

0 1721
Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: "Me të vërtetë, të bërit shok Allahut, është zullum i madh”. (Lukman: 13). "Allahu, me të vërtetë, nuk e falë...

0 1539
Muhamedi,- sal-Allahu alejhi ue selem!,- ka thënë: " Nuk ka besuar asnjëri prej jush përderisa nuk ia dëshiron vëllait të vet atë që ia...

0 998
Allahu,- xhele ue ala!,- ka thënë: "Muhamedi është i dërguar i Allahut, ata që janë me Muhamedin (sahabët), janë të ashpër ndaj qafirave, kurse...

0 1526
Allahu i madhëruar, thotë: "Zoti yt ka urdhëruar që ta adhuroni vetëm Ate dhe t’u bëni mirësi prindërve. Nëse njëri prej tyre, ose të...

0 1807
Hutbeja e parë Dr. Seid ibn Alij ibn Vehf El-Kahtanij Pendimi, dispozita, vlerat dhe kushtet e tij Falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij...

0 2174
Hutbeja e parë Dr. Seid ibn Alij ibn Vehf El-Kahtanij Morali i Pejgamberit salallahu alejhi ve selem Falenderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej...

0 1133
Allahu,- xhele ue ala!,- thotë: "Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër.'' (El Huxhurat: 10). "Pa dyshim se tek Allahu më i nderuari prej jush është...

0 2291
Dr. Seid ibn Alij ibn Vehf El-Kahtanij Hutbeja e parë Bismilahi rahmani rahim Falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë....

0 1087
Bidati i manifestimit të mevludit (lindjes) së Profetit – paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të I - Hutbeja e parë: Falenderimi i takon All-llahut. Atij...

NA NDIQNI NË