Njihe fenë tënde

Njihe fenë tënde

0 121
Çfarë thua për një xhemat në një xhami, që të gjithë falen ulur duke qenë në mundësi të falen të ngritur, dhe njëkohësisht nuk...

0 385
Një musliman, i rritur, merr abdes në mënyrë e plotë dhe të saktë, duke përfshirë të gjitha gjymtyrët, por nuk i lejohet që të...

0 391
Një person falet dhe lexon suren Fatiha dy herë, një herë para se të bie në ruku, dhe një herë pas rukusë, me qëllim,...

0 371
Cila është një gjymtyrë e trupit që preferohet të lahet gashtë herë gjatë abdesit? PËRGJIGJJA: Janë dy duart (shuplakat), ngase ato lahen në fillim të abdesit,...

0 350
Cilat janë ato namaze të cilat falen me xhemat, mirëpo; për të parin nuk thirret as ezan e as ikamet, për të dytin thirret...

0 215
Dy persona japin zeqatin e tyre një njeriu të pasur, nga i pari pranohet dhënia e zeqatit dhe llogaritet e saktë, ndërsa nga i...

0 193
Një musliman, i cili plotëson të gjitha kushtet për obligueshmërinë e namazit të xhumasë, megjithatë ky e le namazin e xhumasë, duke qenë i...

0 238
Një musliman i rritur, i shëndoshë, jo udhëtarë, dëshiron të falet natën, një pjesë të saj apo më gjatë, dëshiron t’i lutet Allahut, ndërsa...

0 225
Një burrë i jep gruas së tij një qese të mbyllur e i thotë asaj: Merre këtë qese, e ke për detyrë të derdhësh...

0 258
Çfarë thua për një person të cilit nuk i lejohet të fejohet e as të martohet, e as të martojë dikë tjetër? PËRGJIGJJA: Ky person është...

NA NDIQNI NË