VIDEO E DITËS

HUTBE

0 1263
Hutbeja e xhumasë – Muhamed ibn Salih El-Uthejmin Falenderimi i takon Allahut që e ka dërguar Muhamedin, salAllahu alejhi ve selem, me udhëzim dhe fenë...

0 1013
Me te vërtetë lavdia i takon Allahut, Atë e falënderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje. Kërkojmë prej Allahut të na mbrojë nga sherri...

ZGJODHËM PËR JU

0 146
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "E ata që besuan dhe bënë vepra të mira, s’ka dyshim se Ne nuk humbim shpërblimin atij...

0 352
Kishte problem me mashtrim por nuk e dinte si ndodhi. Tre vite kontabilisti besnik mendonte rreth kësaj, por pa rezultat. Një natë i erdh...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 1373
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 1302
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 86
Kush janë mixhallarët e të dërguarit, sal-Allahu alejhi ve selem? Kush janë vëllezërit dhe motrat e nënës së tij Emine bijës së Vehb-it? Përgjigjja: Falënderimi i takon...

0 1363
Për shkakun e zbritjes së sureve Felek dhe Nas ka cekur Dijetari El Bejhaki në librin e tijë "Argumentet e pejgamberis" një transmetim ku...

NA NDIQNI NË