VIDEO E DITËS

HUTBE

0 29
"Kur të vijnë te Ti ata që besojnë në argumentet Tona, thuaj:(Selamu Alejkum) “Shpëtimi (Paqa) qoftë mbi ju!.” ( En'am: 54). "Lutja e tyre në...

0 259
Hafidh Ebu Bekr Hatib el Bagdadi, -rahimehullah!-, (vdiq në vitin 463 hixhri), ka thënë: "Drejtësia e sahabëve është e qartë dhe qëndrueshme, ngase Allahu i...

ZGJODHËM PËR JU

0 19
Falënderimi i takon Allahut të Gjithëditurit, i Cili dijes i dha një rëndësi të madhe saqë shpalljen e Kuranit e filloi me fjalën: “Lexo...

0 353
Me emrin e Allahut, Mëshirësuesit, Mëshirëplotit. Falënderimi i takon Zotit të gjithë botërave, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 389
Disa këshilla për ata që dojnë të martohen - prej këshillave të Dijetarit të shquar Muhammed Mukhtar Shenkiti 1- Duaja (lutja) e shpeshtë dhe e...

0 1228
Kur burri hyn në shtëpi, dhe ti nuk e len çdo gjë që e ke në dorë, dhe nuk shkon ta presësh, dhe nuk...

ILMIHALLI

0 606
Ne e shohim njeriun që angazhohet shumë për gjërat që i interesojnë atij në dunja, derisa ta arrijë atë dhe duke e lënë atë...

0 258
I dërguar llogaritet ai i cili obligohet të përcjell ndonjë mesazh. Për qëllim janë njerëzit të cilëve u është shpallur dhe janë urdhëruar për...

NA NDIQNI NË