VIDEO E DITËS

ILMIHALLI

0 164
Vëlla i dashur! Falënderoje Allahun që të ka bërë pjesë e umetit të Muhamedit, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, të cilit umet Allahu ia ka...

0 165
Me të vërtetë, Allahu i ka krijuar krijesat duke thënë: “Bëhu!”, dhe ato janë bërë. Kurse disa gjëra, për shkak të pozitës së lartë...

HUTBE

0 24
Hutbeja e parë Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve dhe të qiejve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin, mbi familjen dhe shokët...

0 93
Me te vërtetë lavdia i takon Allahut, Atë e falënderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje. Kërkojmë prej Allahut të na mbrojë nga sherri...

ZGJODHËM PËR JU

0 109
Abdullah Ibn Mes'udi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- ka thënë: " Me të vërtetë Allahu me diturinë dhe drejtësinë e Tij ka bërë...

0 97
S'kam hasur në Kuran e as në Sunetin e Pejgamberit, sal-allahu alejhi ue selem, cilësi apo karakteristikë të dalluar, që i është dhënë aq...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 144
Ky tregim është për një vajzë e cila në moshën e saj rinore ballafaqohet me një sëmundje vdekjeprurëse. Ajo ishte një vajzë e cila...

0 117
Vërtet falënderimet janë për Allahun. Atë falënderojmë, falje e ndihmë prej Tij kërkojmë dhe tek Ai pendohemi. Kërkojmë mbrojtje prej Allahut nga e keqja...

NA NDIQNI NË